Նորություններ

Կոտայքի մարզպետը շնորհավորել է ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքում ընտրված համայնքների ղեկավարներին

Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը շնորհավորել է բոլոր ընտրված և վերընտրված գործիչներին, իսկ Կոտայքի մարզի բոլոր քաղաքացիներին կոչ է արել դրսևորել պահանջատիրության և բարձր քաղաքացիական իրավագիտակցության վարք և ավագանու ինստիտուտի մանդատով իրականացնել հանրային վերահսկողություն և հետևողականություն համայնքների ղեկավարների՝ բացառապես ՀՀ Սահմանադրության և օրենսդրության շրջանակներում գործունեության նկատմամբ` հանուն Հայաստանի Հանրապետության և նրա Քաղաքացու։

Կոտայքի մարզում ընտրված և վերընտրված գործիչներին էլ մարզպետը հիշեցրել է ՏԻՄ օրենքով սահմանված` համայնքի պարտադիր 20 խնդիրների մասին՝ նշելով, որ ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ վերապահված իրավասությունների և լիազորությունների շրջանակներում անձամբ է հետևելու դրանց լուծման գործընթացին:

1) Համայնքի կայուն զարգացումը.

2) գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը.

3) համայնքի գույքի կառավարումը.

4) նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը.

5) համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպումը.

6) համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը.

7) համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը.

8) համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը.

9) համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը.

10) համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը.

11) պետության պաշտպանության իրականացման աջակցումը.

12) աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը.

13) համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը.

14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը.

15) համայնքներում զբոսաշրջության զարգացման խթանումը.

16) համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպումը.

17) համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանումը.

18) համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի առաջնային բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը.

19) համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանումը.

20) բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով:

Back to top button
Close